Algemene Voorwaarden voor levering aan Consument

 

 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Deveteraanmodelbouw.nl : de gebruiker van de Algemene Voorwaarden; 

Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep: 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deveteraanmodelbouw.nl en de Consument; 

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een product, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de online shop van Deveteraanmodelbouw.nl gesloten worden en waarbij Deveteraanmodelbouw.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen Consument en Deveteraanmodelbouw.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden accepteert u uitdrukkelijk deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijk goedkeuring door Deveteraanmodelbouw.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en onverminderd van kracht blijven. 

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Deveteraanmodelbouw.nl worden bedwongen, worden evenzeer bedwongen ten behoeve van door Deveteraanmodelbouw.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.4 Devetraanmodelbouw.nl heeft alle recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar online shop ten alle tijden te wijzigen. 

 

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en kortingen 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm en/of per e-mail, tenzij Devetraaanmodelbouw.nl om praktische, spoedeisende of andere redenen van een aanbod op schrift of per e-mail afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of is naar datum bepaalbaar. 

3.2 De overeenkomst tussen Deveteraanmodelbouw.nl en Consument komt tot stand op het moment dat Consument de bestelling heeft geplaatst in de online shop van Deveteraanmodelbouw.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de online shop van Deveteraanmodelbouw.nl en de betaling is ontvangen door Deveteraanmodelbouw.nl. 

3.3 Nadat Deveteraanmodelbouw.nl de bestelling van Consument heeft ontvangen, zal Deveteraanmodelbouw.nl de Consument meteen via e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Daarna ontvangt de Consument een e-mail met het betaalde bedrag of met de kosten van het/de bestelde product(en), verzendkosten (totaal kosten) met de datum van verzending bij TNT post door Deveteraanmodelbouw.nl, voor zover deze informatie voor handen is bij Deveteraanmodelbouw.nl.

3.4 Alle opgaven door Deveteraanmodelbouw.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Deveteraanmodelbouw.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Druk- en zetfouten zijn onder voorbehoud.

3.5 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Deveteraanmodelbouw.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. Dit geldt in de meest ruimste zin des woords.

3.6 Kortingen van 5% op bouwmodellen en aanverwante artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar op vertoon van een geldige Nederlandse Veteranenpas.

Kortingen welke wij aanbieden zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, en zijn ook niet inwisselbaar tegen contanten.

 

Artikel 4. Privacy/Klantnummer 

4.1 Deveteraanmodelbouw.nl zal de persoonsgegevens van Consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden, en voegt hier alleen een klantnummer aan toe. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van Deveteraanmodelbouw.nl beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de consument is door Deveteraanmodelbouw.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de Consument is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan de Consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van de Consument zullen niet aan derden worden verstrekt. 

4.2 De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zijn alle gegevens die de Consument invult op het bestelformulier in de online shop van Deveteraanmodelbouw.nl. 

4.3 Indien de Consument geen prijs stelt op het door Deveteraanmodelbouw.nl doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan de Consument dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Deveteraanmodelbouw.nl laten weten. Deveteraanmodelbouw.nl zal deze verwerking van persoonsgegevens van de Consument dan onmiddellijk doen stopzetten. De Consument ontvangt hier een bevestiging van per brief of e-mail.

 

Artikel 5. Prijzen 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in Deveteraanmodelbouw.nl online shop uitgedrukt in Euro's (EUR), en zijn deze inclusief BTW. 

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 Deveteraanmodelbouw.nl blijft eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 

 

Artikel 7. Betalingen 

7.1 U kunt bij ons betalen met de volgende opties. Betaal handig en snel met Ideal of  PayPal. U wordt bij het afrekenen doorverbonden naar een beveiligde verbinding en u kunt daar de betaling overmaken via een van de voorgenoemde opties.

7.2 Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze te geschieden door vooruitbetaling op bankrekeningnummer NL06 ABNA 0254 0396 69 t.n.v. Deveteraanmodelbouw.nl in Tilburg. Vermeld bij het overmaken altijd het factuurnummer. De verzending zal geschiedden als het totale bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Deveteraanmodelbouw.nl.  

7.3 Indien de (vooruit)betaling op onze bankrekening is overeen gekomen dient deze te geschieden door storting op het rekeningnummer van Deveteraanmodelbouw.nl, binnen 10 werkdagen na factuurdatum. 

7.4 In het geval betalingstermijn van 10 werkdagen wordt overschreden bij een afgesproken betaling per bankoverschrijving, is Deveteraanmodelbouw.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 5% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor de gehele maand wordt berekend. Deveteraanmodelbouw.nl zal bij overschrijding van de betaaltermijn een herinnering sturen. Bij de 2e herinnering worden € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

7.5 Indien de klant na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Deveteraanmodelbouw.nl het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan de klant door te berekenen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt. 

7.6 Bij niet nakomen door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Deveteraanmodelbouw.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichting op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgaaf van redenen de toegang tot het systeem van Deveteraanmodelbouw.nl te weigeren. 

 

Artikel 8. Reclames/Garantie 

8.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, toch in ieder geval binnen zo'n kort mogelijk termijn, uiterlijk 14 kalenderdagen, te onderzoeken. Daarbij onderzoekt de consument de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product. Hierbij moet de gesealde verpakking in tact blijven en alle onderdelen in de doos aanwezig blijven.

8.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen enkele dagen, uiterlijk 7 kalenderdagen, na levering schriftelijk of per e-mail aan Deveteraanmodelbouw.nl te worden vermeld. 

8.3 Deveteraanmodelbouw.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1 Deveteraanmodelbouw.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. 

9.1a Deveteraanmodelbouw.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan originele verpakking van de verzonden producten, daar deze schade kan ontstaan door de verzending van het product, en Deveteraanmodelbouw.nl deze verzending uit handen geeft aan een verzenddienst. 

9.2 Deveteraanmodelbouw.nl Is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, verlies van gegevens en immateriële schade, alles in de ruimste zin des woords. 

9.3 Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor de vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Deveteraanmodelbouw.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product. Indien vervanging niet nodig is wordt in overleg met consument gezocht naar een passende oplossing.

9.4 Onverminderd en bovenstaande is Deveteraanmodelbouw.nl niet aansprakelijk als de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of onjuist gebruik van Consument. 

9.5 De informatie, prijzen, producten, afbeeldingen en services die in de online shop zijn opgenomen kunnen onvolkomenheden bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie in deze online shop. Deveteraanmodelbouw.nl en haar respectieve leveranciers staan niet in voor de volledige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van informatie, prijzen, producten, afbeeldingen en services. De informatie, prijzen, producten, afbeeldingen en service worden onder voorbehoud geleverd. 

9.6 Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk zijn verleend worden voorbehouden. 

 

Artikel 10. Retourgarantie 

10.1 Consument heeft het recht de afgeleverde producten terug te zenden als dit gebeurd binnen 14 dagen na levering van het product en indien dit gebeurd onder de door Deveteraanmodelbouw.nl gestelde voorwaarden. 

10.2 Op of aan het afgeleverde product mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde product dient in ongeschonden staat te zijn, alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen (in de originele ongeschonden doos) dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending. 

10.3 De kosten voor frankering van de retourzending zijn voor Consument tenzij in onderling overleg en of schriftelijk anders is bepaald. 

10.4 De retour zendingen worden alleen geaccepteerd als deze zijn gefrankeerd en voorzien van een pakketzegel à € 7,25 (of de op dat moment geldende prijs van PostNL pakketverzending) tot 10Kg of à € 14,25 tot de 30 Kg, ongefrankeerde retourzendingen worden permanent door ons geweigerd en komen dus weer retour naar klant welke ook de kosten hiervoor betaald 〠14,90. De vervolgschade en/of kosten zijn voor Consument.

 

Artikel 11. Levering/Deellevering/Verzending 

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bepaalt Deveteraanmodelbouw.nl de wijze van verzending en geschiedt levering vanuit het magazijn van Deveteraanmodelbouw.nl. 

11.2 De Consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan,  of aan hem ter hand worden gesteld. 

11.3 Indien de Consument de afnamen weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Deveteraanmodelbouw.nl hem heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

11.4 Komen Deveteraanmodelbouw.nl en Consument bezorging overeen, dan zijn deze kosten voor rekening van Consument, de verzendkosten welke wij in rekening brengen binnen Nederland bedragen € 7,25 per verzending. Voor het aangetekend verzenden betaalt Consument €9,60 per verzending.

 (Buiten Nederland gelden anderen tarieven voor wat betreft de verzendkosten deze zijn per E-mail opvraagbaar) 

11.5 Ook kan consument zijn bestelling verzekerd laten verzenden, mocht uw bestelling gestolen worden of vermist raken, dan zal  Deveteraanmodelbouw.nl zorgen voor een nieuwe levering van (het)(de) bestelde product(en) en alle kosten hiervan op zich nemen, met een maximum van €500,00. Deze vermissing moet wel blijken uit de track & trace/ Barcode gegevens van de verzenddienst. Indien dit niet kan worden overlegt zijn de kosten voor de Consument.

11.6 Indien is overeengekomen dat de levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Deveteraanmodelbouw.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

11.7 Indien niet alle bestelde artikelen voorradig zijn kan Deveteraanmodelbouw.nl overgaan tot een deellevering, Deveteraanmodelbouw.nl verzend dan de bestelde artikelen welke voorradig zijn, en levert de overige bestelde artikelen binnen 3 weken (indien mogelijk) na, exclusief verzendkosten, kan Deveteraanmodelbouw.nl binnen deze termijn niet aan deze verplichting voldoen zal zij dit deel van de bestelling laten vervallen tenzij met Consument anders wordt overeengekomen. 

11.8 Indien Deveteraanmodelbouw.nl gegevens nodig heeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze aan Deveteraanmodelbouw.nl beschikbaar heeft gesteld. 

11.9 Indien Deveteraanmodelbouw.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer de feitelijke termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient de consument Deveteraanmodelbouw.nl per brief of e-mail in gebreke te stellen. 

 

Artikel 12. Overmacht 

12.1 Indien Deveteraanmodelbouw.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 

12.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt. 

12.3 In geval van overmacht heeft Consument geen recht op enige (schade)vergoeding in de ruimste zin des woords, ook niet als Deveteraanmodelbouw.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

12.4 Deveteraanmodelbouw.nl zal Consument zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen. 

 

Artikel 13. Geschillen 

13.1 De rechter in de vestigingsplaats van Deveteraanmodelbouw.nl is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Deveteraanmodelbouw.nl het recht de geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter 

14.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

14.2 De toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 

14.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of deze overeenkomst zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Deveteraanmodelbouw.nl